Privacybeleid

Privacybeleid Marenca https://www.marenca.nl

Over ons privacybeleid

Marenca geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan
derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarmee samenhangende dienstverlening van
Marenca. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/01 /2022, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze informatie kan gedeeld worden met derden.Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
de door u verstrekte persoonsgegevens aan ons.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze c contact persoon voor privacy aken,
de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.

Shopify

Onze winkel is ontwikkeld met software van Shopify . Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
van onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify
is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht tot passende beveiligingsmaatregelen
beveiligingsmaatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, geen
persoonlijke gegevens die worden verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen de eigen bedrijfsgroep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de
geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw
gegevens kunnen verwerkt worden in de Verenigde Staten.

Webhosting

Transip

Wij nemen webhosting en e-mail af diensten van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata
over het gebruik van de diensten verzamelen. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven versturen wij met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.Hotmail Wij maken voor onze reguliere bedrijfsvoering gebruik van de diensten van Hotmail e-mail verkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

ShopifyPayments

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze winkel maken wij gebruik van het platform van ShopifyPayments
platform van ShopifyPayments. ShopifyPayments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. ShopifyPayments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ShopifyPayments behoudt zich
het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan
gegevens (geanonimiseerd) te delen met derden. ShopifyPayments deelt, in het geval van een aanvraag voor een
uitstel van betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van ShopifyPayments dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. ShopifyPayments bewaart uw gegevens niet langer dan de wettelijke
deadlines zijn toegestaan.

Verzending en logistiek

PostNL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Ook aan deze partijen.

Facturatie en boekhouding
SnelStart

Wij gebruiken de diensten van SnelStart voor onze administratie en boekhouding.
SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
SnelStart zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van
altijd rechtstreeks verband houdt met de bestelling die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens - anders dan op uw verzoek - om op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming. Uw
gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve
verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens automatisch verzameld
Gegevens automatisch verzameld door onze website worden verwerkt met het doel van verdere verbetering van onze service verdere verbetering. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomend geval kan Marenca wettelijk verplicht zijn omvan uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval
zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij, binnen de mogelijkheden die de wet ons daartoe biedt
hiertegen gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht Facturen waarop uw (persoons)gegevens staan, deze gegevens zullen wij voor de duur van de toepasselijke termijn bewaren.
termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot
met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt Wij leggen uit hieronder welke rechten er zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens naar een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post stuurt, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte verzoeken; in het geval van vergeetverzoeken houden wij anonieme gegevens bij. U ontvangt alle kopieën en transcripties van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd recht op inzage van de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of naar u herleidbaar zijn.
zijn herleidbaar tot uw persoon. Een verzoek daartoe kunt u doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
We sturen u een kopie van alle gegevens samen met een lijst van de verwerkers die toegang hebben tot deze gegevens, onder de volgende voorwaarden
die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens.
opgeslagen.

Recht van rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn naar u te laten corrigeren.
herleidbaar zijn naar u, om ze te laten corrigeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht op beperking van de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek hiertoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.
worden niet meer verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden hebben laten verwerken. partijen. Wij kunnen in een dergelijk geval naar alle waarschijnlijkheid de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige
verbinding van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Onder meer recht van bezwaar rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Marenca. Als u bezwaar maakt, zullen wij in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en daarna de verwerking definitief staken. U
hebben ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling.
profilering.Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u
denkt van wel, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker mogelijk verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving om toegang te verlenen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen.
Tracking. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om inzage te geven in deze informatie.
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze
informatie samen met andere datasets gebruiken en zo uw bewegingen op internet volgen.
tracking. Facebook gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties en
andere Facebook-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden


In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, dit staat in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
laatste versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken
die op u betrekking hebben, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Marenca
Jelle Zijlstraweg 144, 1689ZX Zwaag , Nederland
Telefoon: (0228) 527-317 E-mail: info@marenca.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Diëgo

Privacybeleid Marenca https://www.marenca.nl

Over ons privacybeleid

Marenca geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan
derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarmee samenhangende dienstverlening van
Marenca. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/01 /2022, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze informatie kan gedeeld worden met derden.Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
de door u verstrekte persoonsgegevens aan ons.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze c contact persoon voor privacy aken,
de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.

Shopify

Onze winkel is ontwikkeld met software van Shopify . Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
van onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens
om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify
is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht tot passende beveiligingsmaatregelen
beveiligingsmaatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, geen
persoonlijke gegevens die worden verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen de eigen bedrijfsgroep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de
geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw
gegevens kunnen verwerkt worden in de Verenigde Staten.

Webhosting

Transip

Wij nemen webhosting en e-mail af diensten van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata
over het gebruik van de diensten verzamelen. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven versturen wij met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.Hotmail Wij maken voor onze reguliere bedrijfsvoering gebruik van de diensten van Hotmail e-mail verkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

ShopifyPayments

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze winkel maken wij gebruik van het platform van ShopifyPayments
platform van ShopifyPayments. ShopifyPayments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. ShopifyPayments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ShopifyPayments behoudt zich
het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan
gegevens (geanonimiseerd) te delen met derden. ShopifyPayments deelt, in het geval van een aanvraag voor een
uitstel van betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op die onderdelen van ShopifyPayments dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. ShopifyPayments bewaart uw gegevens niet langer dan de wettelijke
deadlines zijn toegestaan.

Verzending en logistiek

PostNL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Ook aan deze partijen.

Facturatie en boekhouding
SnelStart

Wij gebruiken de diensten van SnelStart voor onze administratie en boekhouding.
SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
SnelStart zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van
altijd rechtstreeks verband houdt met de bestelling die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens - anders dan op uw verzoek - om op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming. Uw
gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve
verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens automatisch verzameld
Gegevens automatisch verzameld door onze website worden verwerkt met het doel van verdere verbetering van onze service verdere verbetering. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomend geval kan Marenca wettelijk verplicht zijn omvan uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval
zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij, binnen de mogelijkheden die de wet ons daartoe biedt
hiertegen gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht Facturen waarop uw (persoons)gegevens staan, deze gegevens zullen wij voor de duur van de toepasselijke termijn bewaren.
termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot
met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt Wij leggen uit hieronder welke rechten er zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens naar een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post stuurt, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van verwerkte verzoeken; in het geval van vergeetverzoeken houden wij anonieme gegevens bij. U ontvangt alle kopieën en transcripties van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd recht op inzage van de gegevens die wij (laten) verwerken en die op u betrekking hebben of naar u herleidbaar zijn.
zijn herleidbaar tot uw persoon. Een verzoek daartoe kunt u doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
We sturen u een kopie van alle gegevens samen met een lijst van de verwerkers die toegang hebben tot deze gegevens, onder de volgende voorwaarden
die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens.
opgeslagen.

Recht van rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn naar u te laten corrigeren.
herleidbaar zijn naar u, om ze te laten corrigeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht op beperking van de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek hiertoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.
worden niet meer verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of naar u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden hebben laten verwerken. partijen. Wij kunnen in een dergelijk geval naar alle waarschijnlijkheid de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige
verbinding van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Onder meer recht van bezwaar rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Marenca. Als u bezwaar maakt, zullen wij in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u verstrekken en daarna de verwerking definitief staken. U
hebben ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling.
profilering.Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u
denkt van wel, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker mogelijk verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving om toegang te verlenen tot deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen.
Tracking. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om inzage te geven in deze informatie.
gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze
informatie samen met andere datasets gebruiken en zo uw bewegingen op internet volgen.
tracking. Facebook gebruikt deze informatie om onder meer gerichte advertenties en
andere Facebook-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden


In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, dit staat in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
laatste versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken
die op u betrekking hebben, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Marenca
Jelle Zijlstraweg 144, 1689ZX Zwaag , Nederland
Telefoon: (0228) 527-317 E-mail: info@marenca.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Diëgo

.