Marenca

Privacybeleid

Privacybeleid Marenca https://www.marenca.nlOver ons privacybeleid

Marenca geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij
hebben verzameld over u en uw gebruik van onze diensten. Wij maken nooit uw gegevens
beschikbaar stellen aan derden voor commerciële doeleinden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening
door Marenca. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
20/01/2022, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt alle voorgaande
versies verlopen. Dit privacybeleid beschrijft wat informatie over u is
door ons verzameld, waar deze informatie voor wordt gebruikt en met wie en onder wat
voorwaarden mag deze informatie met derden worden gedeeld. We leggen het ook uit
aan u hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacy
contactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van onze privacyverklaring
beleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) bewaren
opgeslagen, welke

beveiligingstechnieken die wij gebruiken en voor wie de gegevens in te zien zijn.

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonlijke gegevens
die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden gedeeld
met deze partij. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons te voorzien van (technische)
ondersteuning, zullen zij uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Gebaseerd op de
overeenkomst die we met hen hebben, is Shopify verplicht om passende beveiliging te nemen
maatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie
en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde creditcardgegevens
verwerker. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot
uw gebruik van de software worden er geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify
behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om
de dienstverlening verder verbeteren. Shopify houdt rekening met het toepasselijke
wettelijke bewaartermijnen van (persoons)gegevens. Het EU/VS-privacyschild
van toepassing is, kunnen uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

WebhostingTransipWij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van Transip. Transip-processen
namens ons persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit is
geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
maatregelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is
op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimpWij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal dat nooit doen
uw naam en e-mailadres voor eigen doeleinden gebruiken. Aan de onderkant van elke
e-mail die automatisch via onze website is verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'.
U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen
beveiligd door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp
behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en met anderen te delen
informatie met derden in dit kader.

Hotmail Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de diensten van Hotmail
verkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen
mogelijk. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al onze e-mail
verkeer vertrouwelijk.

BetalingsverwerkersShopifyPayments

Wij gebruiken het om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen

platform van Shopify Payments. ShopifyPayments verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening of tegoed
kaartnummer. ShopifyPayments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. ShopifyPayments behoudt zich het recht voor om
uw gegevens gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen
met derden in dit kader. Shopify Payments deelt persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie bij kredietbeoordelaars in
het geval van een verzoek om uitstel van betaling (kredietfaciliteit). Al de
bovenvermelde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van ShopifyPayments die zij inschakelen
derden.

Verzending en logistiekPostNL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket te laten bezorgen
aan jou. Voor het uitvoeren van leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, maakt PostNL ook uw
gegevens waarover deze partijen beschikken.

Facturatie en boekhoudingSnelStart

Voor het bijhouden van onze administratie en het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van SnelStart
boekhouding. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en bijzonderheden
met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de verkoop
facturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. SnelStart is gebonden
tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart maakt geen gebruik van uw
persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerkingAlgemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat de
doel van de verwerking is altijd direct gerelateerd aan de opdracht die u krijgt
voorzien. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je deelt
gegevens bij ons en gebruiken wij deze gegevens - anders dan op uw verzoek -
om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om hieraan te voldoen
boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal
tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch door ons worden verzameld
website verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze data
(bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) is niet persoonlijk
gegevens.

Meewerken aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In sommige gevallen kan Marenca dat wel
worden gehouden om uw gegevens te delen in het kader van fiscale of strafrechtelijke overheidswege
onderzoek op grond van een wettelijke verplichting. In zo'n geval zijn we gedwongen
om uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de
wet biedt ons.

Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent.
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u nee wilt
langer gebruik willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, doen wij dat ook
beschouw dit als een verzoek om te vergeten. Gebaseerd op toepasselijke administratieve
verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus zullen wij bewaren
deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers echter niet meer
toegang hebben tot uw klantprofiel en documenten die we hebben geproduceerd
reactie op uw bestelling.

Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving bent u als
betrokkene heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt door
of namens ons. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u dit kunt doen
een beroep doen op deze rechten. In principe voeren wij controle uit om misbruik te voorkomen

afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
Indien u de gegevens op een ander e-mailadres wenst te ontvangen of,
per post zullen wij u bijvoorbeeld vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij
ingevulde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerd
gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in de
machineleesbaar gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt het recht
te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien
u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage U heeft altijd het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien
(laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn
Het. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy
zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd, wij sturen u een kopie van alle gegevens met een overzicht
van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, met vermelding van de categorie waaronder wij vallen
heeft deze gegevens opgeslagen op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie U heeft altijd het recht om de gegevens die wij hebben
(laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn
het, aangepast. U kunt een verzoek hiertoe doen bij onze contactpersoon voor
privacy is belangrijk. U ontvangt dan binnen 30 uur een reactie op uw verzoek
dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens
is gewijzigd op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van verwerking U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of kunnen zijn
daarop teruggevoerd. U kunt een verzoek hiertoe doen bij onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 uur een reactie op uw verzoek
dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging per e-mail
adres dat bij ons bekend is en dat de gegevens tot het moment van opheffen niet meer worden verwerkt
de beperking.

Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij hebben
(laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn
het, naar een andere partij. Een verzoek daartoe kunt u doen bij onze contactpersoon
persoon voor privacyzaken. U krijgt dan een reactie op uw aanvraag
in 30 dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u afschriften of kopieën
van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door u zijn verwerkt
andere verwerkers of derden op het bij ons bekende e-mailadres. In alles
waarschijnlijkheid zullen we in een dergelijk geval niet langer in staat zijn om de service voort te zetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer gegarandeerd kan worden.

Recht van bezwaar en andere rechten In sommige gevallen heeft u het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Marenca. Als
u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van
uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, maken wij kopieën en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken voor u beschikbaar en vervolgens
de verwerking permanent opschorten. Je hebt ook het recht om niet onderworpen te zijn
tot geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw
zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit de
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

CookiesGoogle Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google
van de dienst "Analytics". Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze processor kan nodig zijn
door toepasselijk recht. wet- en regelgeving om toegang te verlenen tot deze gegevens. Wij
informatie verzamelen over uw surfgedrag en deze gegevens delen met
Google. Google kan deze informatie samen met andere gegevens interpreteren
sets en volgen zo uw bewegingen op internet. Google gebruikt dit
informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google aan te bieden
onder andere diensten en producten.

Facebook Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook
website. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers maken gebruik van de website. Deze verwerker kan verplicht zijn toegang te verlenen tot
deze gegevens onder de toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over
uw surfgedrag en deelt deze gegevens met Facebook. Facebook kan interpreteren
deze informatie in combinatie met andere datasets en volg zo uw
bewegingen op internet. Facebook gebruikt deze informatie om gerichte aanbiedingen te doen
advertenties en andere Facebook-diensten en -producten, onder andere.

Cookies van derdenIn het geval dat softwareoplossingen van derde partijen cookies gebruiken, is dit
vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleidWe behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Echter, jij
vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacy
beleid heeft gevolgen voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken
die op u betrekking hebben, zullen wij u per e-mail informeren.

Contact details

MarencaJelle Zijlstraweg 144 1689ZX Zwaag Nederland T
(0228) 527-317
info@marenca.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: D. Jensen